Tin tức

Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (DỰ THẢO)

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1- Mục đích: Phát triển nguồn nhân lực bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý và từng bước xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển tình hình các mặt trên địa bàn huyện.

2- Yêu cầu: Tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác phát triển nguồn nhân lực. Trong đó hết sức lưu ý:

- Gắn chặt việc phát triển, đào tạo, nâng chất lượng nguồn nhân lực với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Phát huy tốt nguồn nhân lực hiện có và tập trung đào tạo nguồn nhân lực theo hướng toàn diện cả về học vấn, nhận thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phong cách, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật đi đôi với đề cao ý thức tự học và học tập suốt đời của mọi người. Đồng thời thực hiện tốt cơ chế, chính sách thu hút gắn với sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

II/ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1- Đến năm 2020:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 31%.

- 100% cán bộ, công chức cấp huyện đạt chuẩn theo chức danh vị trí việc làm, có từ 7% trở lên đạt trình độ sau đại học, trên 85% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn chức danh vị trí việc làm.

- Phấn đấu có 40% trở lên số trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 8%; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

2- Đến năm 2025:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đạt 70%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 36%.

- 100% cán bộ, công chức cấp huyện đạt chuẩn theo chức danh vị trí việc làm, có từ 9% trở lên đạt trình độ sau đại học, trên 95% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn chức danh vị trí việc làm.

- Phấn đấu có 55% trở lên số trường đạt chuẩn quốc gia. Có 90% giáo viên có trình độ từ cao đẳng trở lên, trong đó trên 50% có trình độ đại học; có cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ sau đại học.

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 7,5%; duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

3- Các chỉ tiêu về đào tạo công chức, viên chức (Phụ lục kèm theo).

III/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CẦN TẬP TRUNG:

Các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy và kế hoạch này; đồng thời tiếp tục thực hiện đạt kết quả các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành có liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực(*). Trong đó tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

1- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy và kế hoạch này trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương, về hướng nghiệp và học nghề, về tự đào tạo nghề và tự tìm việc làm của mỗi người.

- Thực hiện: HĐND, UBND, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện và các cấp ủy cơ sở.

- Thời gian: Thường xuyên; trong đó hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt trong tháng 02/2017.

2.2/ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực. Phát huy đúng mức vai trò tham mưu của Phòng Nội vụ, Lao động-thương binh và xã hội, Giáo dục và đào tạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các chủ thể tham gia phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện. Đồng thời, cụ thể hóa triển khai thực hiện tốt các chính sách của tỉnh ban hành liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực.

- Thực hiện: UBND huyện chủ trì; các ban, ngành liên quan tham mưu.

- Thời gian: Thường xuyên.

2.3/ Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật cho nguồn nhân lực. Tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới trường học gắn với đẩy mạnh triển khai đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia theo quy hoạch. Tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025; chú trọng phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng, lịch sử văn hóa, nhân cách và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Mở rộng và nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường phổ thông và các cơ sở dạy nghề. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề; tăng cường liên kết giữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp với các trường trung cấp, cao đẳng nghề và doanh nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia dạy nghề; ưu tiên đào tạo các nghề xã hội đang cần. Tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được học tập, bồi dưỡng thường xuyên các kiến thức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

- Thực hiện: UBND huyện chủ trì; các ban, ngành liên quan phối hợp tham mưu.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: Rà soát, tham mưu UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; củng cố, phát triển triển trường học và tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia.

+ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên: Tham mưu UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm.

- Thời gian: Thường xuyên.

2.4/ Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể lực, tầm vóc của người dân. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; chủ động kiểm soát, không để dịch lớn xảy ra, bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng y tế dự phòng; tiếp tục thực hiện lộ trình đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Cải tiến, nâng chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định và bảo đảm các điều kiện về môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Quan tâm đầu tư các nhà đa năng về thể dục, thể thao tại các cụm trường để giúp học sinh rèn luyện thể lực. Tiếp tục đầu tư gắn với phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có; duy trì, nâng chất lượng Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc trên địa bàn huyện.

- Thực hiện: UBND huyện chủ trì; các ban, ngành liên quan tham mưu.

+ Ngành y tế: Tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

+ Phòng Văn hóa-thông tin, Trung tâm văn hóa-thể thao huyện: Tham mưu triển khai các giải pháp nâng cao đời sống văn hóa, phát triển mạnh mẽ các hoạt động, phong trào tập luyện thể thao ở từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư.

- Thời gian: Thường xuyên.

2.5/ Giáo dục, nâng cao phẩm chất tâm lý xã hội cho người lao động. Phát huy truyền thống hiếu học, cần cù đi đôi với xây dựng tác phong nhanh nhẹn, khoa học, ý thức trách nhiệm, lối sống văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành kỷ luật cho người lao động, bảo đảm khả năng thích ứng cao với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Thực hiện: Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo công đoàn cơ sở làm tốt công tác này, nhất là tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Phòng Giáo dục nghiên cứu lồng ghép nội dung này vào chương trình giảng dạy ở các trường phổ thông trên địa bàn huyện.

- Thời gian: Thường xuyên.

2.6/ Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định về công tác cán bộ; xây dựng mới tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh, từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức để có cơ chế quản lý, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ phù hợp; bảo đảm dân chủ, công khai trong công tác cán bộ. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ các cấp, các ngành; coi trọng tổng kết thực tiễn, bảo đảm tính khoa học.

- Thực hiện: Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành đủ năng lực và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từ nay đến năm 2025; phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ công chức, viên chức đến năm 2025.

- Thời gian: Thường xuyên.

2.7/ Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, xã hội.

- Thực hiện: Các cấp, các ngành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

- Thời gian: Thường xuyên.

2.8/ Bằng nhiều hình thức, huy động mạnh mẽ các nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao nhằm phục vụ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực ở địa phương. Tăng định mức chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo và công tác phát triển nguồn nhân lực của huyện, đồng thời tích cực tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của trên để đầu tư cho các lĩnh vực này.

- Thực hiện: Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện và cơ sở.

- Thời gian: Thường xuyên.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Căn cứ kế hoạch này, các cấp ủy cơ sở, Mặt trận, đoàn thể huyện tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, báo cáo cho Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) trong tháng 02/2017; định kỳ sơ, tổng kết tình hình, kết quả thực hiện.

2- UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TU, và kế hoạch này; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Định kỳ sơ, tổng kết và báo cáo kết quả cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo.

3- Mặt trận, đoàn thể huyện tăng cường hướng dẫn các tổ chức thành viên ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật phát triển nguồn nhân lực. Thường xuyên giám sát việc thực hiện và kịp thời tập hợp ý kiến phản ánh của nhân dân về công tác phát triển nguồn nhân lực để kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp chỉ đạo phù hợp.

4- Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ hàng năm, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết và báo cáo kết quả cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

(*)1Kế hoạch số 122-KH/HU, ngày 16/01/2014 của Huyện ủy (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 25-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khóa XII) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; 2Kế hoạch 140-KH/HU, ngày 29/8/2014 của Huyện ủy (khóa X) thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ (khóa XII) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; 3Kế hoạch số 149-KH/HU, ngày 28/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 30-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; 4Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 27/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030; 5Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.