Tin tức

Hàm Thuận Bắc: Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019.

Chiều ngày 14/01/2020, tại Hội trường UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí Huyện ủy viên; Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và hội quần chúng huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư cấp ủy cơ sở.

Quan cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Trong năm 2019, các cấp, các ngành trong huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, trong đó có một số giải pháp đã phát huy hiệu quả trong thực tế. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, nên trong năm qua, trên địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí; các vụ việc tồn đọng được dư luận quan tâm đã được tập trung chỉ đạo xử lý.

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Các cấp ủy cơ sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí bằng nhiều hình thức thích hợp. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên. Rà soát, giải quyết đơn thư tố cáo tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền. Khẩn trương chỉ đạo xử lý hành chính đối với những vụ việc đã kết luận. Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài chính, ngân sách...Người đứng đầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân theo quy định; thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra của cấp ủy, chính quyền; hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận, đoàn thể các cấp và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.