Tin tức

Hàm Thuận Bắc: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị (khóa X)

Sáng ngày 07/9/2018, tại Hội trường UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị (khóa X).

Tham dự hội nghị có các đồng chí Huyện ủy viên; Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; thủ trưởng các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện và bí thư cấp ủy cơ sở.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 52-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới đã đạt được một số kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, nhân dân được chú trọng, hình thức và nội dung tuyên truyền được đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; bước đầu đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng lên. Các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách về phòng, chống và kiểm soát ma túy từng bước được củng cố, nâng chất lượng hoạt động. Mặt trận và các tổ chức thành viên chú ý phối hợp phát động phong trào phòng, chống ma túy và tội phạm, tệ nạn xã hội khác gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, xây dựng “xã, phường, thôn, xóm, tổ dân phố lành mạnh, không có tệ nạn ma túy”. Các mô hình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy được xây dựng, nhân rộng và phát huy tác dụng. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm và có chuyển biến trên một số mặt, tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Trên cơ sở dự báo tình hình tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; tiếp tục duy trì nề nếp chế độ làm việc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các cơ quan nội chính để nghe báo cáo và chỉ đạo công việc tới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động liên tịch, liên ngành giữa lực lượng Công an với Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến xã, thị trấn trong lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự. Thường xuyên củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm ma túy. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành nội chính về triển khai thực hiện biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; thực hiện tốt các biện pháp cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/NĐ-CP của Chính phủ; phát huy đúng mức vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong huyện đối với việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích nổi bật trong triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát ma túy trong những năm qua./.