Tư liệu

Tuyên truyền bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Công số 1432- CV/HU, ngày 30/5/2019 "tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố, Phó Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2019-2024", Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị cấp ủy cơ sở, Mặt trận, đoàn thể và các đơn vị khối tuyên truyền huyện lưu ý một số nội dung sau:

Danh sách văn bản

STT Tiêu đề Kí hiệu Ngày phát hành Tải về
1

giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho Mặt trận, các đoàn thể huyện

1578-QĐ/HU 06/01/2020 Tải về
2

tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), gắn với kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và mừng Xuân Canh Tý 2020

193-KH/HU 12/30/2019 Tải về
3

Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020

1642 -CV/HU 02/01/2020 Tải về
4

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý-2020

1641-CV/HU 02/01/2020 Tải về
5

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống

1588-CV/HU 11/11/2019 Tải về
6

thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế"

187-KH/HU 11/14/2019 Tải về
7

thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

186-KH/HU 11/14/2019 Tải về
8

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"

184-KH/HU 10/31/2019 Tải về
9

Gửi Đề cương tuyên truyền

420-CV/BTGHU 05/10/2019 Tải về
10

thực hiện Kế hoạch số 159-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

181-KH/HU 05/10/2019 Tải về
11

Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019.

1558-CV/HU 11/10/2019 Tải về
12

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

175-KH/HU 09/19/2019 Tải về
13

tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

43-HD/BTGHU 05/15/2019 Tải về
14

Tuyên truyền Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị

1418-CV/HU 05/15/2019 Tải về
15

Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

04-QC/HU 02/05/2019 Tải về
16

ĐỀ CƯƠNG TRUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM (PHÍA ĐÔNG) ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ĐC/BTGHU 10/05/2019 Tải về
17

triển khai thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

159-KH/HU 04/26/2019 Tải về
18

công tác tháng 5 năm 2019

58-CTr/HU 04/26/2019 Tải về
19

Chương trình công tác tháng 3 năm 2019

55-CTr/HU 04/03/2019 Tải về