News

Image

Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Quý thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Trong bối cảnh tình hình các mặt của huyện còn khó khăn, nhất là biến động giá đất, nhu cầu xây dựng hạ tầng tăng nhanh, đời sống một bộ phận nhân dân còn thấp,… nhưng với sự quyết tâm, cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân, tình hình các mặt của huyện có chiều hướng phát triển đi lên, một số lĩnh vực phát triển vượt bậc, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.