News

Image

Đức Linh - Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể huyện năm 2019

           Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện đã thành lập  được 01 tổ chức công đoàn, 01 tổ chức đoàn thanh niên; phát triển được 05 đảng viên công tác tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.