Tin tức

Hàm Thuận Bắc sẽ giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn sau khi hoàn thành công tác kiểm điểm, phân loại năm 2014

Thực hiện Hướng dẫn số 28 -HD/BTCTW, ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng “về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn” và triển khai Đề án “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố” của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 17/11/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc  có Thông báo số 558-TB/HU chỉ đạo về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn.

Theo đó, sau khi các chi bộ cơ quan xã, thị trấn hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2014, Đảng ủy các xã, thị trấn ra quyết định giải thể các chi bộ này; đồng thời thực hiện việc giới thiệu đảng viên chi bộ cơ quan xã, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố kể từ ngày 01/01/2015.

Đảng viên công tác ở xã, thị trấn có hộ khẩu thường trú ở thôn, khu phố nào sẽ được giới thiệu về sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu phố đó. Đối với những chi bộ thôn, khu phố khó khăn hoặc có ít đảng viên, thì lựa chọn và giới thiệu những đảng viên có hộ khẩu thường trú ở thôn, khu phố khác đến sinh hoạt. Trường hợp một số cán bộ huyện luân chuyển về giữ các chức danh chủ chốt của xã, thị trấn hoặc đảng viên ở các trạm y tế, nơi chưa có chi bộ thì giới thiệu về sinh hoạt ở các chi bộ phù hợp, trừ chức danh bí thư đảng ủy. Đảng ủy các xã, thị trấn cũng phải rà soát, phân công lại nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, đảng viên trong chi bộ theo hướng cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện của từng đồng chí./.

 

                                                                          


Các tin khác