Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 6 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 6 năm 2021

-----

Thứ ba,

ngày 01

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy kiểm tra tình hình ở các xã, thị trấn phụ trách.

Thứ tư,

ngày 02

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ năm,

ngày 03

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ sáu,

ngày 04

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ hai,

ngày 07

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ ba

ngày 08

Sáng: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với UBND huyện về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01 của Huyện ủy; về công tác quy hoạch; về công tác quản lý đất đai và giải quyết hồ sơ hành chính, những giải pháp khắc phục tồn tại trên lĩnh vực này.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ nhất và kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ tư,

ngày 09

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ năm,

ngày 10

Sáng: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo biên soạn tái bản Lịch sử Đảng bộ huyện (giai đoạn 1975-2005) và biên soạn bổ sung (giai đoạn 2005-2020).

Thứ sáu,

ngày 11

Thường trực Huyện ủy dự các Hội nghị về công tác cán bộ ở tỉnh.

Thứ hai,

ngày 14

Sáng: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở huyện.

Thứ ba,

ngày 15

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy dự họp trực tuyến với tỉnh về rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thứ tư,

ngày 16

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ năm,

ngày 17

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Họp Huyện ủy và Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ.

Thứ sáu,

ngày 18

Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với Đoàn giám sát Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo 35 huyện 6 tháng đầu năm 2021.

Thứ hai,

ngày 21

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Dân vận quý II/2021.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 6/2021.

Thứ ba,

ngày 22

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe các ngành chức năng huyện báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2021; bàn công tác cán bộ.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý II/2021.

Thứ tư,

ngày 23

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 6 tháng đầu năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ năm, ngày 24

Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11.

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 6/2021.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Đảng quý II/2021.

Thứ sáu, ngày 25

Sáng: - Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 6/2021.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện quý II/2021.

Chiều: - Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt Chi bộ và Công đoàn khối Huyện ủy tháng 6/2021.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện 6 tháng đầu năm 2021.

Thứ hai,

ngày 28

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp lần thứ nhất, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ ba, ngày 29

Sáng: - Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực tháng 6/2021.

Thứ tư, năm, ngày 30/6 và 01/7

Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

KÈM FILE


Các tin khác