Tin tức

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA V/2021 (LỚP 2)

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021, sáng ngày 05/10/2021, Trung tâm chính trị huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lớp Bồi d­ưỡng nhận thức về Đảng khóa V/2021 (lớp 2) (tổ chức học từ ngày 05 – 08/10/2021). Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường hiện nay, Trung tâm tổ chức lớp học trên với hình thức dạy học trực tuyến trên phần mềm Google meet. Tham dự lớp học có 66 quần chúng ưu tú ở các chi, đảng bộ cơ sở.

Trong thời gian 4 ngày, học viên đư­ợc nghiên cứu 5 bài:  Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối khóa học, các học viên phải viết bài kiểm tra để đánh giá kết quả.

Lớp học này là dịp giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những nhiệm vụ và quyền của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi học viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Các tin khác