Tin tức

Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang ngành Tổ chức xây dựng Đảng

91 năm xây dựng và phát triển, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu).

Mốc son

Cách đây 91 năm, ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông sau ngày thành lập Đảng chỉ 8 tháng đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã đồng ý lấy ngày 14/10 hàng năm là Ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Từ đó, ngày 14/10/1930 đã  đi vào lịch sử ngành Tổ chức xây dựng Đảng, là mốc son chói lọi khởi đầu cho truyền thống vẻ vang của ngành.

91 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh, giai đoạn nào các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức đều tỏ rõ lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng được tổng kết qua các kỳ Đại hội Đảng. Đó là, từng bước sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; điều chỉnh, bổ sung và quy định cụ thể hợp lý hơn chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và lề lối làm việc của mỗi tổ chức. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp. Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Xác định chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp hơn trong điều kiện hoạt động mới; chú ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở vùng sâu, vùng xa, những nơi chưa có chi bộ, ở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tạo nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả, nhất là ở những vùng trọng yếu, ở địa bàn dân cư, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên. Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới về nội dung và cách làm. Giữ vững và thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng hơn việc phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức. Triển khai đồng bộ các khâu công tác cán bộ: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và khắc phục dần tình trạng hẫng hụt về cán bộ.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Bình Thuận tự hào đi lên

Tại Bình Thuận, sau những thắng lợi qua 4 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tháng 8/1949, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất khai mạc. Sau đại hội, các cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy gồm Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Văn phòng Tỉnh ủy được thành lập; lúc này đồng chí Hoàng Minh làm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.  Đầu năm 1951, thực hiện chủ trương của Liên Khu ủy khu V về đơn giản các cơ quan, Tỉnh ủy sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức thành Ban Đảng vụ do đồng chí Hồ Liên (Hoàng Bích Sơn), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban, đồng chí Hồ Viết Hách làm Phó trưởng Ban trực.

Tháng 8/1961, Tỉnh ủy tổ chức họp bàn kế hoạch củng cố các ban, ngành, cơ quan giúp cấp ủy tỉnh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Theo đó, Tỉnh ủy chủ trương lập lại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Khắc Thành được phân công làm Ủy viên Ban Tổ  chức. Đến năm 1964, Ban Tổ chức của cấp ủy có tổ chức bộ máy và cán bộ hoàn chỉnh từ tỉnh đến huyện. Tháng 6/1964, đồng chí Lê Khắc Thành - Ủy viên Thường vụ trực Đảng được phân công phụ trách Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Sau ngày giải phóng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được cấp ủy đặc biệt quan tâm. Ngày 29/5/1995 Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Tỉnh ủy, đồng chí Võ Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được phân công kiêm Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Tỉnh ủy, đồng chí Châu Minh Sơn làm Phó trưởng Ban chuyên trách. Ngày 17/3/2000, Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Tỉnh ủy sáp nhập vào Ban Tổ chức Tỉnh ủy và thành lập Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ trực thuộc Ban.

Từ ngày thành lập đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận có 23 đồng chí được Tỉnh ủy phân công làm Trưởng ban, 31 đồng chí được phân công làm Phó trưởng ban. Trong số 54 đồng chí lãnh đạo Ban có 13 đồng chí tham gia trong kháng chiến, có 41 đồng chí tham gia từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đến nay.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, kể cả những giai đoạn, thời điểm gay go, ác liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận luôn kiên định đường lối cách mạng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết một lòng, vượt qua gian khổ, khắc phục khó khăn, bền bỉ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tự hào với quá khứ hào hùng, với truyền thống tốt đẹp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, ra sức rèn luyện về mọi mặt, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; không dao động trước những khó khăn, không lay chuyển trước mọi cám dỗ, không để bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực, luôn thể hiện chính kiến rõ ràng, thực sự công tâm, khách quan trong mọi công việc; tiếp tục nâng cao dũng khí đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ, quy chế, quy định của cơ quan. Quyết tâm phấn đấu, xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chuẩn mực “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

91 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy thấm nhuần công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết phấn đấu, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025), xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.


Các tin khác