Tin tức

Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)

Do bận công tác đột xuất, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1- Thành phần, kính mời các đồng chí:

          - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi địa bàn huyện (có giấy mời riêng);

          - Các đồng chí Huyện ủy viên;

          - Lãnh đạo các Ban và Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện;

          - Trưởng các ban, ngành, đoàn thể và hội quần chúng huyện;

          - Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

        * Thời gian: Lúc 8 giờ, ngày 01/6/2018.

        * Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.

          Đề nghị các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian nêu trên, đồng thời nghiên cứu trước tài liệu (gởi kèm) và nắm chắc tình hình có liên quan ở địa phương, đơn vị mình để tham gia thảo luận tại hội nghị.   

Kèm Theo tài liệu:

1- Công văn mời họp.

2- Dự thảo báo cáo.

3- Gợi ý phát biểu.


Các tin khác