Tin tức

Hàm Thuận Bắc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 25-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khóa XII)

Thực hiện Chương trình hành động 25-NQ/TU, ngày 11/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XII) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I/ YÊU CẦU CHUNG:

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban ngành, đoàn thể, hội quần chúng quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động 25-NQ/TU, ngày 11/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ủy ban nhân dân từ huyện đến các xã, thị trấn đối với công tác giáo dục và đào tạo.

a/ Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì:

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động 25-NQ/TU, ngày 11/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) và Kế hoạch này, nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong huyện, trước hết là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên về vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, “là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của nhân dân”, “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển” để từ đó xác định đúng đắn trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục toàn diện của huyện nhà.

* Thời gian hoàn thành: Trong tháng 02/2014.

- Phối hợp với phòng Giáo dục-Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức các trường học. Đến cuối năm 2015, 100% cán bộ, viên chức các trường học có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên.

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/HU, ngày 03/10/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức đối với đội ngũ giáo viên trong trường học; định kỳ 6 tháng và hàng năm tiến hành kiểm tra, sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; đến năm 2015 tiến hành tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị trên.

b/ Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì:

- Phối hợp với các Ban của Huyện uỷ và phòng Giáo dục-Đào tạo xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong trường học; xây dựng kế hoạch phát triển, luân chuyển đảng viên là giáo viên trong các trường để đến năm 2020, 100% các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều có chi bộ. Đến năm 2015, bảo đảm các trường trung học phổ thông có đảng viên phụ trách các tổ chuyên môn và phấn đấu nâng chi bộ cơ sở Trường Trung học phổ thông Hàm Thuận Bắc thành Đảng bộ cơ sở.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn, phòng Giáo dục-Đào tạo, Liên đoàn Lao động huyện rà soát, bổ sung tiêu chí, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đoàn thể trong các trường học một cách phù hợp, làm cơ sở xây dựng tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong sạch, vững mạnh.

c/ Đảng ủy các xã, thị trấn, các chi bộ đảng trong trường học: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19, ngày 03/10/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức đối với đội ngũ giáo viên trong trường học.

d/ Phòng Giáo dục-đào tạo: Định kỳ 6 tháng 1 lần, tổng hợp báo cáo tình hình, đề xuất tháo gỡ những vướng mắc nổi lên trong ngành giáo dục, để Thường trực Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến giải quyết.

e/ Mặt trận, các đoàn thể, Hội Khuyến học và các hội quần chúng huyện: Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch này, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của cả hệ thống tham gia chăm lo giáo dục lý tưởng, nhân cách, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; tăng cường giám sát việc thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, góp phần ngăn chận bạo lực học đường và giải quyết có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra trong nhà trường.

* Thời gian triển khai thực hiện: Từ tháng 01/2014.

2- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, nội dung, hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo.

Ủy ban nhân dân huyện:

- Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của sở Giáo dục-Đào tạo, chỉ đạo phòng Giáo dục-Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan tham mưu triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả kế hoạch thực hiện lộ trình đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học.

- Triển khai thực hiện tốt việc học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học; thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở độ tuổi 15. Tổ chức dạy học tiếng Anh theo chương trình hệ 10 năm từ lớp 3; dạy tin học cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 9. Xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2015 và tiếp tục hoàn thiện các mục tiêu quốc gia về giáo dục trên địa bàn huyện. Duy trì và nâng chất lượng kỳ thi Giải thưởng Lê Qúy Đôn; nâng cao chất lượng giáo dục các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là chú trọng nhân rộng việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của đồng bào.

- Quan tâm đúng mức giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân cho học sinh gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, dân chủ, trung thực, kỷ cương trong nhà trường, lớp học.

* Thời gian thực hiện: Từ năm học 2013-2014.

3- Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị mạng lưới giáo dục đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân.

Ủy ban nhân dân huyện triển khai một số việc sau:

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường lớp (giai đoạn 2014 - 2020). Trên cơ sở đó, có kế hoạch đẩy nhanh việc phân kỳ đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân trong năm tiếp theo.

* Thời gian hoàn thành: Trong qúy III/2014.

- Chỉ đạo rà soát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường công lập trên địa bàn huyện để có kế hoạch đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần bảo đảm cơ sở trường lớp đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo lộ trình.

* Thời gian hoàn thành: Trong qúy II/2014.

- Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ sở vật chất Trung tâm Dạy nghề huyện theo mô hình trung tâm mới, trình Ban Thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến, trước khi triển khai thực hiện.

* Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trước mắt rà soát, bổ sung kế hoạch củng cố, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện và các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn, học sinh các trường dân tộc nội trú, con em gia đình chính sách, người nghèo; gắn đào tạo nghề với tổ chức các lớp học bổ túc văn hóa cho số học sinh lớp 9 không trúng tuyển hoặc không thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông hàng năm.

* Thời gian hoàn thành: Trong tháng 5/2014.

4- Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tham mưu các kế hoạch:

- Sắp xếp, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên phòng Giáo dục-Đào tạo nhằm thực hiện tốt chức năng cơ quan tham mưu quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn, chú trọng quản lý, kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung, chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đẩy mạnh phân cấp quản lý, thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Đề cao đúng mức vai trò trách nhiệm của nhà trường, trước hết là hiệu trưởng trong công tác quản lý, xây dựng và tổ chức các hoạt động của nhà trường, đi đôi với phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng, giám sát của các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh và xã hội; thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong hoạt động, hạn chế tối đa mọi hành vi tiêu cực có thể xảy ra trong nhà trường.

- Triển khai tốt các biện pháp nhằm đánh giá đúng thực chất đối với cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo.

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp, cộng đồng trách nhiệm giữa gia đình, với nhà trường, đoàn thể và xã hội để làm tốt công tác quản lý, giáo dục học sinh một cách toàn diện.

- Chỉ đạo có hiệu quả giải pháp khắc phục cơ bản những bất cập trong dạy thêm, học thêm; lạm thu và sử dụng nguồn thu không đúng mục đích; phòng, chống tiêu cực trong thi cử.

* Thời gian hoàn thành: Trong quý II/2014.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân huyện, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện và cấp ủy các xã, thị trấn quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bảo đảm thời gian và tiến độ đề ra.

2- Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các Ban và Văn phòng Huyện uỷ tham mưu việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả cho Huyện ủy để chỉ đạo.

Kế hoạch này thay Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 20/02/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.


Các tin khác