Tin tức

Hàm Thuận Bắc triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên các địa bàn khu phố, thôn (bản), Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu:

1- Gắn chặt nội dung thi đua theo Chỉ thị 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Chỉ thị 34) với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào thi đua “chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, xây dựng địa bàn dân cư bảo đảm mỹ quan, xanh, sạch, đẹp, đạt tiêu chuẩn về môi trường theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2- Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và cộng đồng dân cư thực hiện tốt phong trào thi đua do thôn, khu phố phát động.

3- Kết quả thi đua là cơ sở để xét khen thưởng, công nhận thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn “thôn văn hoá”, “khu phố văn hoá”, chi bộ, các đoàn thể chính trị thôn, khu phố đạt trong sạch, vững mạnh.

II/ Nội dung, thời gian, hình thức thi đua:

1- Về nội dung thi đua:

Yêu cầu chung là xây dựng thôn, khu phố đạt chuẩn “thôn văn hoá”, “khu phố văn hoá”, chi bộ, đoàn thể chính trị đạt trong sạch, vững mạnh. Trong đó:

(1) Nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu do cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã, thị trấn giao cho thôn, khu phố trong từng năm.

(2) Xây dựng thôn, khu phố:

- Không có người mắc tệ nạn ma túy; cờ bạc, số đề; trộm cắp;

- Không có người phạm pháp hình sự;

- Không có người tham gia khiếu kiện đông người;

- Không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông.

(3) Mỗi thôn, khu phố có 1 công trình thiết thực xây dựng địa bàn dân cư sạch đẹp, văn minh.

(4) Xây dựng chi bộ, ban công tác mặt trận và các chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên, chi hội nông dân, chi hội cựu chiến binh thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

2- Hình thức thi đua: Việc thi đua được thực hiện theo từng thôn, khu phố, giữa các thôn, khu phố trong xã, thị trấn với nhau; giữa các cụm thi đua cấp huyện (có danh sách cụm thi đua kèm theo) và giữa các cụm thi đua cấp tỉnh.

3- Thời gian thi đua: Phong trào thi đua được tiến hành theo từng năm, bắt đầu từ tháng 6/2013.

4- Việc sơ kết, bình xét, khen thưởng:

- Hàng năm, từng thôn, khu phố tổ chức đánh giá kết quả thi đua vào dịp tổ chức Ngày hội “đại đoàn kết toàn dân tộc” ở địa bàn dân cư. Các xã, thị trấn xét, khen thưởng cho các thôn, khu phố của địa phương đạt thành tích.

- Các cụm thi đua cấp huyện tiến hành bình xét, đề nghị tôn vinh đơn vị dẫn đầu cụm mỗi năm 1 lần, vào dịp tổng kết năm. Tuỳ theo số thôn, khu phố, mỗi cụm thi đua được suy tôn từ 2 đến 3 đơn vị (nhất, nhì, ba). Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổng kết và xét khen thưởng một số đơn vị xuất sắc trong số đơn vị dẫn đầu của các cụm thi đua cấp huyện vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) hàng năm và đề nghị tỉnh khen các thôn, khu phố đạt thành tích xuất sắc nhất cụm thi đua cấp tỉnh.

- Cụm thi đua cấp tỉnh tổ chức xét, đề nghị tỉnh khen thưởng cho các thôn, khu phố dẫn đầu của các đơn vị huyện mỗi năm 1 lần và xét đề nghị tỉnh khen thưởng cho các thôn, khu phố đạt thành tích xuất sắc trong toàn tỉnh 2 năm một lần. Việc tổ chức xét, đề nghị khen thưởng theo cụm thi đua cấp tỉnh và toàn tỉnh, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

III/ Tổ chức thực hiện:

1- Ban Tuyên giáo Huyện ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức phát động thi đua cấp huyện vào dịp kỷ niệm 65 năm (11/6/1948-11/6/2013) Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn của cấp trên, khẩn trương hướng dẫn nội dung, hình thức đăng ký thi đua của các thôn, khu phố và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các thôn, khu phố của các xã, thị trấn.

2- UBND huyện căn cứ Kế hoạch này và Công văn 1766/UBND-VXDL, ngày 15/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn trực thuộc triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố theo tinh thần Chỉ thị 34 gắn với các phong trào thi đua đã triển khai trong toàn huyện đạt kết quả. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” gắn với xây dựng giao thông nông thôn và phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí, công trình, phần việc các thôn, khu phố và các xã, thị trấn đã đăng ký.

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc lựa chọn, bình xét các thôn, khu phố đạt thành tích xuất sắc để khen thưởng, đề nghị cấp trên khen thưởng; đồng thời bảo đảm kinh phí tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố theo tinh thần Chỉ thị 34.

3- Đảng uỷ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ở địa phương mình. Tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các thôn, khu phố ở địa phương mình xong trước ngày 20/6/2013; thực hiện sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hằng năm.

4- Các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện theo chức năng, nhiệm vụ quy định triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

5- Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với các Ban và Văn phòng Huyện uỷ, Mặt trận, các đoàn thể và Thường trực Hội đồng thi đua-khen thưởng huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dõi, chỉ đạo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Đảng uỷ các xã, thị trấn, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ) để chỉ đạo giải quyết.


Các tin khác