Tin tức

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh tự phê bình và phê bình hiện nay

Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mac – Lênin vào thực tiễn, đảm bảo cho Đảng luôn luôn lớn mạnh, trưởng thành. Một trong những vấn đề mà Bác Hồ hết sức quan tâm, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, đó là nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng.

© 2018 Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Thuận.