Ma Lâm

Image

Chỉ thị 40 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số thôn 3-thị trấn Ma Lâm-huyện Hàm Thuận Bắc vươn lên thoát nghèo

  • Ngọc Thuận.
  • /
  • 22.11.2019 - 10:19

Ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (gọi tắt là Chỉ thị 40). Có thể nói, đây là Chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững.

Phú Long

Thuận Minh

Hàm Chính

Hàm Liêm

Hàm Hiệp

Hàm Thắng

Hàm Đức

Hồng Sơn

Hồng Liêm

Thuận Hòa

Hàm Trí

Hàm Phú

Đông Giang

La Dạ

Đa Mi